O nás

Profil společnosti

Naším cílem je poskytnout ekologicky a integrovaně hospodařícím zemědělcům a lesníkům co nejucelenější paletu prostředků a technologií biologické a biotechnické ochrany rostlin včetně špičkového informačního servisu a poradenství. Společnost Biocont Laboratory byla založena roku 1991 Ing. Milanem Hluchým a Dr. Miloslavem Zachardou, CSc. Od počátku se specializovala na ekologizaci zemědělství a především biologickou ochranu rostlin. Základním programem na počátku 90. let 20. století byla produkce dravého roztoče Typhlodromus pyri a vývoj systému biologické ochrany révy vinné. V rámcitohoto programu byla zavedena biologická ochrany rostlin na tisíce hektarů vinic v Československu, Rakousku a Německu. Od počátku byl při zavádění systému biologické ochrany vinic položen důraz na precizní proškolení uživatelů prostředků biologické ochrany. V dalších letech byl postupně systém biologické ochrany vinic doplňován o další prvky a roku 2005 jsme zahájili ověřování kompletního systému ekologického vinohradnictví. Roku 2007 jsme zahájili ověřování systému ekologického ovocnářství. K podpofie snah o ekologizaci zemědělství jsme vydali 5 knih v několika jazykových mutacích. V průběhu své existence firma Biocont Laboratory úspûšně realizovala fiadu projektů ekologizace zemědělství v Evropě i mimo Evropu. Součástí většiny těchto projektů byly i studie biodiverzity agroekosystémů. V současnosti firmy skupiny Biocont zaměstnávají v šesti státech Evropy více než 50 zaměstnanců.

Stručná historie skupiny Biocont

1989 Produkce dravého roztoče Typhlodromus pyri

1991 Založení firmy Biocont Laboratory spol. s r.o. Ing. Milanem Hluchým a RNDr. Miloslavem Zachardou, CSc.

  • produkce dravého roztoče Typhlodromus pyri, distribuce, odborné poradenství
  • distribuce biopreparátů na bázi Bacillus thuringiensis

1994 Založení firmy Biocont s.r.o (Slovensko)

1994-1996 Realizace projektu "Biologizace vinohradnictví na území CHKO Pálava" financovaného World Bank,  Washington D.C.

1996-1998 Realizace projektu zahraniční rozvojové pomoci ČR "Biologizace vinohradnictví v Moldávii"

1997 Produkce parazitoidů Aphidius colemani a A. ervi

1999 Produkce parazitoidů rodu Trichogramma (Biocont, s.r.o., CZ)

2000-2001 Účast na realizaci projektu PHARE – Zavedení systému integrované vinohradnické produkce v příhraničních okresech Břeclav a Znojmo

2000-2002 Realizace projektu zahraniční rozvojové pomoci ČR – "Zavedení systému biologické ochrany rychlené zeleniny v Maroku"

2001 Převod druhých 50 % podílu firmy Biocont Laboratory spol. s r.o. na Ing. M. Hluchého, PhD.

2003 Založení firmy Biocont Magyarországh Kft (HU)

2003-2004 Účast na realizaci projektu SAPARD "Zavedení systému integrované vinohradnické produkce v okresech Hodonín a Brno-venkov

2005 První velkoplošné úspěšné pokusy s aplikací feromonů metodou "Mating disruption" v ČR, HU a SK Start vývoje systému ekologického vinohradnictví v ČR

2006 Založení firmy Biocont Polska, Sp. z o. o.

2007 Start vývoje systému ochrany ovocných dřevin v ekologickém ovocnářství. Zahájení přechodu k ekologickému ovocnářství a vinohradnictví v Moldávii.

2008 Realizace studie biodiverzity (vyšší rostliny, denní motýli, střevlíkovití, ptáci) různě obhospodařovaných vinic (konvenční, IP, ekologické) a srovnávacích přírodních ploch. Objednatel MZe ČR.

2009 Realizace studie biodiverzity (vyšší rostliny, denní motýli, střevlíkovití, žížaly, pancířníkovití, stonožky aj.) různě obhospodařovaných vinic a sadů ČR. Objednatel MZe ČR.

Účast na mezinárodních projektech "EKOWIN (Cz-At)-ochrana přírody ekologizací vinohradnictví" a EKOWIN (Hu-At) realizovaných v jihomoravských, vídeňských, burgenlandských a západomaďarských vinicích.

Úspěšná aplikace kompletního systému ekologické ochrany révy vinné na ploše cca 1.200 ha jihomoravských, slovenských a maďarských vinic.

2010 Ukončení studie biodiverzity vinic, pokračování studie biodiverzity sadů v ČR. Další rozšíření ekologické ochrany vinic na plochu cca 1.600 ha českých, maďarských a slovenských vinic. Úspěšné provedení poloprovozních pokusů s komplexní ekologickou ochranou jádrovin v ČR.

2011 Vývoj vysoce účinné technologie latecké aplikace parazitoida r.  Trichogramma proti zavíječi kukuřičnému. Vývoj technologie ochrany polní zeleniny (cibule, česnek, košťáloviny, paprika, rajčata) v polních podmínkách Maďarska a ČR v režimu ekologického zemědělství.

Ukončení studie biodiverzity

2012 Využití patentové technologie letecké aplikace Trichogrammy v kukuřici na 2.500 ha kukuřice v ČR a její zavádění do prae v několika dalších státech Evropy. Začátek testování technologií komplexní ekologické a integrované ochrany rostlin v čaji, kávovníku, zelenině, révě vinné a rýži v tropických podmínkáchIndočíny. Zahájení obchodních aktivit v jihovýchodní Asii.

V současné době firmy skupiny Biocont produkují, distribuují a zabezpečují odborným poradenstvím více jak 70 prostředků biologické a biotechnické ochrany rostlin v České republice, Mad'arsku, Polsku, na Slovensku a ve Vietnamu.

Naše vlastní produkty distribuuje několik desítek distributorů ve většině zemí EU.

Firmy skupiny Biocont spolupracují smnoha světovými renomovanými producenty prostředků biologické ochrany rostlin, jako jsou: Andermatt Biocontrol AG (CH), Becker Underwood (UK), Biofa AG (DE), Biohelp (AT), Biotop (FR), CBC (Europe) Ltd (IT), Certis (USA), Chemtura (USA), Koppert (NL), ORO AGRI (JAR), Shin Etsu (JP), Sumitomo Chemical Co. (JP), Trifolio-M GmbH (DE).