Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

I. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“ nebo „podmínky“) jsou vydány ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a jejich účelem je stanovit některé náležitosti kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím společností BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o., se sídlem Modřice, Mayerova 784, PSČ 664 42, IČ: 440 16 271 zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 3844 (dále jen „prodávající“) a kupujícím při prodeji prostředků ochrany rostlin a dalších produktů. Kupujícím je vždy podnikatel, který kupuje zboží za účelem jeho přímé aplikace.

Zbožím se rozumí prostředky ochrany rostlin a další produkty, které určil prodávající k prodeji konečným uživatelům.

Tyto podmínky se nevztahují na prodej zboží realizovaný prodávajícím přímo konečným spotřebitelům v maloobchodním prodeji, při prodeji realizovaném prostřednictvím e-shopu prodávajícího nebo v rámci velkoobchodní distribuce.

 

II. Objednávka a uzavření smlouvy

Jakákoliv prezentace zboží prodávajícím je nezávazná nabídka zboží. K uzavření řádné kupní smlouvy dojde v okamžiku, kdy prodávající kupujícímu potvrdí přijetí řádné objednávky, kterou kupující zašle prodávajícímu. Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím může probíhat také elektronicky.

Objednávka musí obsahovat vždy obchodní firmu a adresu sídla společnosti, popř. jméno a místo podnikání fyzické osoby, identifikační číslo, případně daňové identifikační číslo u plátce DPH, telefon, emailové spojení, označení zboží, množství, požadovaný termín dodání a dále podpis oprávněné osoby, která objednávku zasílá. Přípravky na ochranu rostlin povolené pro profesionální použití lze prodávat pouze osobám, které prokáží, že nakládání s těmito přípravky bude řídit držitel osvědčení druhého nebo třetího stupně (§ 46a, odst. 3 písm. g) zákona). Pro naplnění těchto zákonných povinností požaduje prodávající doložit kopii platného osvědčení, jež bude evidována prodávajícím po dobu její platnosti. V případě jakékoliv změny je kupující povinen poskytnout prodávajícímu aktuální osvědčení.   

Jakékoli změny nebo doplňky objednávky ze strany kupujícího jsou závazné pro prodávajícího po jejich písemném schválení prodávajícím.

Jestliže termín dodání objednaného zboží požadovaný kupujícím nebude z technických důvodů realizovatelný, může prodávající přijmout objednávku s odchylkou spočívající v jiném termínu dodání zboží. Kupující je oprávněn tuto odchylku v termínu dodání zboží odmítnout, a to bez zbytečného odkladu.

V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv plateb prodávajícímu, není prodávající povinen dodat kupujícímu další zboží, k jehož dodání se zavázal, a to i za podmínky, že se bude jednat o dluh za jinou, předcházející objednávku. Záměr nedodat zboží z důvodu prodlení kupujícího s úhradami jakýchkoliv plateb prodávajícímu je prodávající povinen oznámit kupujícímu.

Zboží, které bude prodáno a dodáno na základě uzavřené smlouvy není možné vrátit, nedohodne-li se prodávající a kupující jinak.

 

III. Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena uvedená v ceníku prodávajícího je bez daně z přidané hodnoty. Prodávající je oprávněn k uvedené ceně účtovat daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši. Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu zboží oproti ceníku. Na tuto změnu je prodávající povinen upozornit kupujícího v případě, že kupující zašle objednávku po změně ceny zboží. Zaměstnanci prodávajícího nejsou oprávněni stanovit cenu zboží nebo změnit cenu zboží, pokud k tomu nejsou zmocněni písemnou plnou mocí. Kupní cena je splatná do 14 dnů od dodání zboží. Kupní cena se považuje za uhrazenou připsáním na účet prodávajícího.

V případě prodlení se zaplacením kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý den prodlení.

Ceny jsou bez přepravy, poštovného a balného, tyto náklady hradí kupující. U zásilek nad 10 000 Kč přepravu neúčtujeme.

 

IV. Dodání zboží

Pokud se smluvní strany dohodnou, že prodávající dodá zboží v určitém místě, zajistí prodávající pro kupujícího na náklady kupujícího dopravu zboží a dodání zboží se uskuteční předáním kupujícímu. Nebezpečí škody na zboží nese do okamžiku předání zboží prodávající, na kupujícího přejde v okamžik převzetí zboží.

V případě, že si přepravu zboží zajišťuje kupující, splní prodávající svou povinnost dodat zboží, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém skladu na adrese Modřice, Mayerova 784 nebo ve skladu na adrese Hustopeče, Javorová 788/1A v areálu společnosti Zemos a.s., (bývalý ZVOS Hustopeče). Zboží je dodáno v okamžiku, kdy prodávající kupujícímu oznámí, že zboží je připraveno k odběru. V tomto okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

Pokud se smluvní strany dohodnou, že prodávající je povinen zboží odeslat kupujícímu, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho předání dopravci. Pokud není dohodnuto jinak, náklady na dopravu zboží hradí kupující.

Zboží v průběhu dopravy může být pojištěno na náklady kupujícího v případě, že pojištění bude kupující výslovně požadovat.

Vlastnické právo k dodanému zboží dle dílčí kupní smlouvy přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny včetně eventuálních úroků z prodlení.

 

V. Převzetí zboží

Kupující je povinen provést při převzetí zboží kvantitativní a kvalitativní přejímku zboží a potvrdit řádné dodání zboží svým podpisem nebo podpisem osoby k tomu oprávněné. Případné nedostatky zboží, ať už množstevního či kvalitativního charakteru je třeba oznámit písemně a uplatnit u prodávajícího při přejímce zboží, nejpozději však v den převzetí zboží. Spolu s oznámením je třeba doložit kopii dokumentů vážících se ke zboží, zejména přepravního, nákladního a dodacího listu a kopii faktury. Na později uplatněné vady shora uvedeného charakteru nebude brán zřetel. Neuplatní-li kupující žádné námitky ohledně druhu a množství dodaného zboží v den převzetí, má se za to, že zboží bylo řádně dodáno.

Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zboží zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, kdy vadnost zboží byla způsobena po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, zejména vyšší mocí, neodborným skladováním či zacházením ze strany kupujícího, případně zásahem třetí osoby, která nebyla oprávněna se zbožím manipulovat, a kupující takové manipulaci nezabránil, ačkoli k tomu byl povinen.

Vady zboží zjevně vzniklé při dopravě je kupující povinen uplatnit u dopravce. Prodávající umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

Pokud se vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí, projeví až později, má kupující nárok z vady zboží. Volba nároku z vady přísluší prodávajícímu.

 

VI. Kvalita zboží

Prodávající kupujícímu garantuje, že jím dodávané prostředky ochrany rostlin byly řádně zaregistrovány či zapsány do úředního registru dle zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči ve znění pozdějších předpisů a mají atesty prokazující jejich účinnost a kvalitu uvedenou v propagačních materiálech prodávajícího a že tyto vlastnosti mají v okamžiku dodání zboží kupujícímu.

Prodávající neodpovídá kupujícímu za výsledek aplikace prostředků ochrany rostlin, jelikož tento je závislý na dalších faktorech, zejména na způsobu skladování zboží a na způsobu a provedení aplikace, přičemž nesprávný způsob skladování či provedení aplikace může mít negativní vliv na účinnost prostředku ochrany.

 

VII. Závěrečná ustanovení

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, pokud není výše stanoveno jinak, se řídí ustanovením § 2079 a násl. Občanského zákoníku. Písemná forma je zachována i v případě jednání prostřednictvím elektronicky nebo jinými technickými prostředky umožňující zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

 

Tyto obchodní podmínky platí od 1. 1. 2024.