Nová odborná publikace v naší nabídce!

Kniha Ochrana polních plodin v udržitelném zemědělství vychází v aktualizovaném vydání v Česku, a to díky překladu Dr. Ing. Milana Hluchého, zakladatele Biocontu.

Jako modelový systém udržitelného zemědělství na orné půdě je pou­žita konzistentní integrovaná produkce (IP), která posky­tuje ekosystémové služby a multifunkčnost celého přiměřeně váže­ného agroekosystému. Stejně důležité jsou postupy ekologického zemědělství, které je dů­sledně zahrnuto a tam, kde se postupy od IP liší, to je také důsledně označováno. Uvedeny jsou také dílčí pojmy zaměřené například na udržitelnost v případě šetrného zpracování půdy.

Kniha je vhodná jak pro výuku na všech úrovních a samostudium, tak také jako zdroj informací pro praxi při rozhodování na všech úrovních od plánování polní produkce až po praktickou ochranu rostlin.

Výběr témat, kterým se kniha podrobně věnuje:
  • Pěstování a agroekosystémy v organickém, integrovaném a konvenčním zemědělství
  • Budoucí vyhlídky pro zemědělství na orné půdě a různé systémy pěstování plodin; Dilema současného zemědělství
  • Prvky udržitelného zemědělství na orné půdě, multifunkčnost a analýza udržitelnosti
  • Patogeny a jejich regulace v plodinách na orné půdě;
  • Nově zavlečené organismy - neofyty a neozoa
  • Ekologický potenciál a ekologická intenzifikace v zemědělství na orné půdě
  • Oblasti podpory biologické rozmanitosti – jak to dělat a co to přináší; 5V koncept
  • Užitečné organismy – biologie, ochrana, podpora, využití